ajax loader
Prijave za upis

Dječji vrtić „Dječji san„ kao javnu ovlast obavlja poslove vezane za upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece u Dječji vrtić „Dječji san„ provodi se u skladu sa slijedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97 , 107/07 i 94/13 ) ;
  2. Pravilnik o upisima djece u dječji vrtić „Dječji san„
  3. Odluci o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić „Dječji san„ ( za pedagošku godinu 2020./2021. )

Odluku o upisu djece u dječji vrtić „Dječji san„ donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost Osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje PDFnatječaj za upis djece, u pravilu na proljeće tekuće pedagoške godine. Iznimno, upis je moguć i tijekom pedagoške godine ako u skupinama ima slobodnih mjesta.

Ispisi djece mogući su tijekom pedagoške godine. Zahtjevi se predaju najmanje 8 dana prije dana ispisa osobno u upravi vrtića.
PDFIspisnica